هنر، درمانگر انسان‌ها

وقتی دچار آشفتگی می‌شویم و غم‌های سنگین به ما هجوم می‌آورند، این هنر است که به یاری ما می‌آید و مسیر این موج را هدایت می‌کند.

جستاری در باب صبر و ثمره

نخمه گرمک

تخمه گرمک‌های بوداده‌ پخش زمین شد. یک مشتش را توی جیب شلوارم ریخته بودم که دم پارک بخورم. شلوارم را که عوض می‌کردم و لباس خانه می‌پوشیدم، همه‌اش از جیبم ریخت روی زمین. با خودم گفتم: از سر یک‌دانه‌تان نمی‌گذرم. کلی زحمتتونو کشیدم!با دست، همه را از روی گلیم پشمی رنگارنگ کف اتاقم جمع کردم. […]

معجزه‌ای به نام نوشتن

نوشتن معجزه می‌کند. این را کسی می‌گوید که ساعت‌های زیادی از زندگی‌اش به نوشتن سپری شده است. معجزه‌های نوشتن نصیب کسانی می‌شود که پیوسته می‌نویسند.