مشت بزنیم یا نزنیم؟

خشم

پسرک ۸ ساله با اخم رو به مادرش می‌کند و بلند می‌گوید: مامان من که بهت گفتم! دیروز نشد مشقامو بنویسم! گونه‌های مادر گلگون می‌شود، اخمها را درهم می‌کشد، مشتش گره می‌شود و آماده‌ی ضربه زدن. مشت بر بازوی پسرک فرود می‌آید. با صدای نیمه بلند در حالی‌که به چشم‌های پسرش چشم دوخته، می‌گوید: چرا […]