Maedeh Havaee

fulltime writer, Blogger, text content producer 

creativity teacher

Latest posts

Art is the human's therapist

وقتی دچار آشفتگی می‌شویم و غم‌های سنگین به ما هجوم می‌آورند، این هنر است که به یاری ما می‌آید و مسیر این موج را هدایت می‌کند.

continue reading

How to choose a good book for reading?

وقتی می‌خواهیم کتاب بخریم، درمیان انبوهی از کتاب‌ها غرق می‌شویم. برای اینکه بتوانیم کتاب خوبی را انتخاب کنیم، باید معیارهایی داشته باشیم.

continue reading

معجزه‌ای به نام نوشتن

نوشتن معجزه می‌کند. این را کسی می‌گوید که ساعت‌های زیادی از زندگی‌اش به نوشتن سپری شده است. معجزه‌های نوشتن نصیب کسانی می‌شود که پیوسته می‌نویسند.

continue reading